ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)

1. ข้อจำกัดความรับผิด

    1.1 “ใส่ใจ” เป็นเพียง platform ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการซึ่งเป็น “ลูกค้า” กับ “ผู้ดูแล” เท่านั้น และไม่มีลักษณะเป็นการจัดหางานให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะทำงานในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

    1.2 “ใส่ใจ” ไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของ “ผู้ดูแล” และไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการดูแลหรือหาผู้ดูแล ดังนั้น “ใส่ใจ” จึงไม่ต้องมีความรับผิดในฐานะนายจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของ “ผู้ดูแล” รวมทั้งมิได้เป็นผู้จัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานฯ

    1.3 เนื่องจาก “ใส่ใจ” เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้หาอาชีพหรือผู้ให้บริการดูแลเชื่อมต่อและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายหรือลูกค้าจึงเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตนเองในการเลือก “ผู้ดูแล” ที่เหมาะสมสำหรับตนเองหรือครอบครัวและปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างบุคคลเหล่านั้น โดยข้อมูลที่อยู่ในโปรไฟล์สมาชิกประกาศรับสมัครงานและแอปพลิเคชันจัดทำโดย “ผู้ดูแล” หรือผู้ให้บริการดูแลเอง จึงไม่ใช่ข้อมูลที่ “ใส่ใจ” สร้างขึ้น และ “ใส่ใจ” ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล “ลูกค้า” “ผู้ดูแล” หรือผู้ใช้บริการ และ “ใส่ใจ” จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของ “ผู้ดูแล” ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะได้ไปจาก “platform ใส่ใจ” หรือจากตัว “ผู้ดูแล” เอง

   1.4 “ใส่ใจ” ไม่มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาหรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   1.5 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต “ใส่ใจ” ไม่มีความรับผิดในความเสียหายในกรณีใด ๆ โดยผู้ใช้บริการรายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน “platform ใส่ใจ” หรือ การไม่สามารถใช้งาน “planform ใส่ใจ” หรือเนื้อหาใน “platform ใส่ใจ”หรือการที่ “ใส่ใจ” ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาใน “platform ใส่ใจ” หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง ความล่าช้าในการจัดส่ง หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัปโหลด หรือส่งผ่าน “platform ใส่ใจ” หรือความบกพร่องด้วยสาเหตุดังนี้

        1.5.1 ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของ “platform ใส่ใจ”

        1.5.2 ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของ “ลูกค้า” “ผู้ดูแล” หรือผู้ใช้บริการ “platform ใส่ใจ”

        1.5.3 ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการที่อุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยใด

        1.5.4 การสูญหายผลกำไร การใช้ประโยชน์ ข้อมูล Goodwill หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นๆ ของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใดๆ ใน “platform ใส่ใจ”

        1.5.5 เหตุขัดข้องใด ๆ ที่เกิดจากบริการทางอิเล็กทรอนิคส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม

        1.5.6 “ลูกค้า” “ผู้ดูแล” หรือผู้ใช้บริการ “platform ใส่ใจ” ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้

 

2. เหตุสุดวิสัย

“ใส่ใจ” ไม่มีความรับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยตรงและโดยอ้อมจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ “ใส่ใจ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน การก่อความไม่สงบ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ การดำเนินการใด ๆ ของรัฐบาลหรือบุคคลภายนอก

 

3. การเข้าใช้งานและรหัสผ่าน

     3.1 “ลูกค้า” และ “ผู้ดูแล” ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ “platform ใส่ใจ” ตกลงว่าจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องจากชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว ทั้งนี้ “ใส่ใจ” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

     3.2 “ลูกค้า” และ “ผู้ดูแล” ยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของ “ลูกค้า” หรือ “ผู้ดูแล” ประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ “ใส่ใจ” กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของ “ลูกค้า” และ/หรือ “ผู้ดูแล” เอง และการดังกล่าวมีผลผูกพันต่อ “ลูกค้า” และ/หรือ “ผู้ดูแล” โดยไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ

 

4. การให้บริการของ “ใส่ใจ”

เนื่องจาก “ใส่ใจ” มี “platform ใส่ใจ” ให้บริการในการเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกระหว่าง “ลูกค้า” หรือ “ผู้ดูแล” สำหรับการให้บริการดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ แม่บ้าน คนขับรถ และพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เท่านั้น ทั้งนี้ ในการส่งข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ค่าบริการที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูล และลงประกาศโฆษณา

การเข้ามาใช้บริการใน “platform ใส่ใจ” นี้ ถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

    4.1 ลงประกาศที่มีเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย มีถ้อยคำรุนแรง ยั่วยุ หรือเจตนาอย่างอื่นนอกจากการประชาสัมพันธ์แฝงอยู่ซึ่งมีเจตนาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
    4.2 ลงประกาศที่มีเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดกฎหมาย
    4.3 ลงประกาศที่มีเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
    4.4 ลงประกาศที่มีเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน
    4.5 ลงประกาศที่มีเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่มีลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต "Junk Mail", "spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด
    4.6 ลอกเลียน ปลอมแปลง ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลให้ข้อความใด ๆ ใน “platform ใส่ใจ” เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
    4.7 ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัทฯ

 

ในกรณีที่เราตรวจพบว่า มีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น “ใส่ใจ” ขอสงวนสิทธิ์ลบประกาศ เนื้อหาหรือข้อความดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้า หรือหาก “ใส่ใจ” มีความจำเป็นต้องตัดสิทธิของผู้ใช้บริการใดในการใช้บริการ “platform ใส่ใจ”และ “ใส่ใจ” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการยกเลิกการให้บริการ

 

5. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ

“ใส่ใจ” จะไม่รับผิดชอบหากมีความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่ ข้อความที่ลงในประกาศ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการลงประกาศหรือให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ