ข้อตกลง - ลูกค้า

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณ ("คุณ" ลูกค้า หรือ "ผู้รับบริการ") และ บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด ("SAIJAI" หรือ "เรา") เกี่ยวกับการใช้บริการ “platform SAIJAI ของ SAIJAI และบริการของ SAIJAI

SAIJAI มีฐานะเป็นตัวกลางตลาดออนไลน์ (Online Marketplace) ที่ให้บริการเชื่อมต่อระหว่าง ลูกค้า และ ผู้ให้บริการ ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ติวเตอร์ ทำความสะอาด/แม่บ้าน คนขับรถ บริการด้านความงาม ช่างซ่อมบำรุง และดูแลสัตว์เลี้ยง ผ่านทางเว็บไซต์ www.saijai.io แอปพลิเคชันและช่องทางอื่นๆ ซึ่งอาจมีการแก้ไข ย้าย และ/หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้ความสะดวกในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) การบำรุงรักษา การบริหารข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการบริการระหว่างผู้ใช้ การประมวลผลการชำระเงิน และประสานงานกับลูกค้าและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น ๆ  ไม่มีลักษณะเป็นการจัดหางานให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะทำงานในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการหรือลูกค้า

ลูกค้าเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ในฐานะนายจ้างอิสระและประสงค์จะจ้างงานกับผู้ให้บริการในเนื้อหาบริการผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ในการใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้ารับทราบ เข้าใจและยอมรับว่า การลงทะเบียนหรือใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และนโยบายอื่นใดบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ทั้งหมด

SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ("ข้อตกลง") การแก้ไขข้อตกลงนี้จะกลายเป็นมีผลบังคับและมีผลผูกพันกับลูกค้าไม่ว่าจะโพสต์ในที่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว หากลูกค้าลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ต่อไป ลูกค้าจะถูกผูกมัดตามข้อกำหนดปัจจุบันของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับและผูกมัดคู่สัญญาเมื่อลูกค้า “ลงทะเบียน”, “เข้าสู่ระบบ”, “ยอมรับ” หรือมิฉะนั้น หมายความว่าลูกค้ายืนยันว่าจะใช้บริการของเราผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะไม่ใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI

เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่น คำและสำนวนที่กำหนดไว้ด้านล่างจะมีความหมายต่อไปนี้ และสำนวนที่สืบเนื่องจะมีความหมายที่สอดคล้องกัน:

SAIJAI หมายถึง บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด (“ใส่ใจ” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

“ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าที่สั่งซื้อและซื้อบริการหรือทำข้อตกลงการบริการผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง (“ลูกค้า” “คุณ” หรือ “ของคุณ”)

“แพลตฟอร์ม SAIJAI” หมายถึง www.saijai.io และเว็บไซต์อื่น ๆ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือพอร์ทัล (Portal) ที่ SAIJAI เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย SAIJAI ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริการ แต่ไม่รวมถึงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหาก ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์และบริการดังกล่าวต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการนั้น ๆ โดยผู้ใช้เว็บไซต์และบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล/หรือเอกสารการบริการที่เกี่ยวข้องได้ในเว็บไซต์และ/หรือภายในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

"บริการ" หมายถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอบนแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือช่องทางอื่น ๆ และได้รับการอนุมัติจาก SAIJAI ตามที่แสดงอยู่ในเนื้อหาบริการ

ผู้ให้บริการ” หมายถึงผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการแสวงหาและให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI และได้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI

ข้อตกลงการบริการ” หมายถึงข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ทำขึ้นโดยและระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเพื่อมีส่วนร่วมและส่งมอบการดำเนินการของบริการตามข้อเสนอและคำสั่งผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI

เนื้อหาบริการ” หมายถึงเครื่องมือบนเว็บหรือบริการเว็บหรืออินเทอร์เฟซ (interfaces) อื่น ๆ ที่ SAIJAI ให้ลูกค้าและผู้ให้บริการสามารถใช้เพื่อจัดการการตั้งค่า เนื้อหา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม SAIJAI และรวมถึงข้อกำหนดรายการการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การเรียกร้อง” หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่คาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ ทั้งถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นจริง สาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือความรับผิดที่เข้มงวดและไม่ว่าจะในกฎหมายหรืออย่างอื่น) การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการทางกฎหมาย การบริหารหรืออื่น ๆ หรือการดำเนินคดี;

ความเสียหาย” หมายถึงความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด, โดยตรง, ผลสืบเนื่อง เศรษฐกิจและการลงโทษ) การลงโทษ, การชำระเงิน, การยุติข้อพิพาท, การเบิกจ่าย การตัดสิน ความรับผิด ความสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือกำไร) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะสะสม เบ็ดเสร็จ บังเอิญ หรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะนำมาซึ่งความเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม)

คำสั่งซื้อ” หมายถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อซื้อบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง

ข้อมูลการทำธุรกรรม” หมายถึงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าและข้อมูลการชำระเงินของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อลูกค้าและผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 

1. ลูกค้ารับประกันและตกลงว่า;

1.1 ในกรณีของบุคคลธรรมดา คุณบรรลุนิติภาวะแล้วที่จะเข้าทำข้อตกลงที่มีผลผูกพัน หรือหากคุณลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อตกลงนี้

1.2 ลูกค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI และซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ นโยบายที่มีอยู่และเพิ่มเติมที่บังคับใช้ของ SAIJAI และกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทาง นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

1.3 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าจะตรวจสอบ และร้องขอใบอนุญาตที่จำเป็น ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ ประกันภัย การลงทะเบียน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจ้างผู้ให้บริการตาม กฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และลูกค้าจะกระทำการโดยสุจริตต่อผู้ให้บริการตามคำสั่งและข้อกำหนดของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการดูแล

1.4 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและตัดสินใจด้วยตัวเอง ในการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ การตัดสินใจใช้บริการเป็นการยอมรับข้อตกลงการบริการโดยตรงระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบข้อตกลงการบริการระหว่างพวกเขาด้วยตัวเอง SAIJAI ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงการบริการนั้น SAIJAI จะไม่รับผิดชอบและไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเมิด และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ SAIJAI ให้บริการเสริมที่สนับสนุนการจัดการข้อตกลงบริการ เช่น การประมวลผลการชำระเงินและการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท

1.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า SAIJAI ไม่ใช่นายจ้างหรือเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ และยังไม่เป็นผู้จัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน