ข้อตกลง - ลูกค้า

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ ("คุณ" หรือ "ลูกค้า") และ บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด ("ใส่ใจ" หรือ "เรา") ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการ “platform ใส่ใจ”ของ "ใส่ใจ" ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่าง “ผู้ดูแล” ที่นำเสนอข้อมูลผ่าน “platform ใส่ใจ”

ในข้อกำหนดนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมาย ดังนี้

“ใส่ใจ” หมายถึง บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด

“ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้งาน “platform ใส่ใจ” เพื่อใช้บริการดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ แม่บ้าน คนขับรถ และพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง

“ผู้ดูแล” หมายถึง ผู้ใช้งาน “platform ใส่ใจ” เพื่อให้บริการดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ แม่บ้าน คนขับรถและพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง

“platform ใส่ใจ” หมายถึง แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ พอร์ทัล (Portal) หรือเว็บไซต์ ที่ “ใส่ใจ”  เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ดำเนินการ หรือ “ใส่ใจ” เป็นผู้ทำให้ “ลูกค้า” และ/หรือ“ผู้ดูแล” สามารถใช้งานได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับบริการ

 

1. รูปแบบการบริการของ “platform ใส่ใจ”

 1. “platform ใส่ใจ” เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ “ผู้ดูแล” กับ “ลูกค้า” ที่ใช้บริการ ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ แม่บ้าน คนขับรถ และพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ซึ่ง “ลูกค้า” สามารถเลือกประเภทการให้บริการของ “ผู้ดูแล” ที่เหมาะสมและตรงกับตามความต้องการผ่านทาง “platform ใส่ใจ”
 2. “platform ใส่ใจ” เป็นตัวกลางตลาดออนไลน์ที่ให้บริการเชื่อมต่อ “ลูกค้า”กับ“ผู้ดูแล” โดย “ลูกค้า” สามารถเลือก “ผู้ดูแล” ที่ตรงกับความต้องการบน “platform ใส่ใจ” และไม่มีลักษณะเป็นการจัดหางานให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะทำงานในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
 3. “ลูกค้า” และ “ใส่ใจ” ประสงค์เข้าทำข้อตกลงนี้เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและความสัมพันธ์ของตนในการเชื่อมต่อกับ “platform ใส่ใจ” และ “ใส่ใจ”
 4. “ใส่ใจ”มิได้มีสถานะเป็นนายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของ“ผู้ดูแล” รวมทั้งมิได้เป็นผู้จัดหางาน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานฯ
 5. “ใส่ใจ” อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการส่วนใดหรือทั้งหมดจาก “platform ใส่ใจ” หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม (หากมี) โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรือได้รับความยินยอมใด ๆ

 

2. ขั้นตอนการใช้งาน “platform ใส่ใจ”

 1.  “ลูกค้า” ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกบน “platform ใส่ใจ” โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและเลือกยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

 2. หลังจากยืนยันตัวตน “ลูกค้า” สามารถลงประกาศหาผู้ดูแล บน “platform ใส่ใจ” ได้ทันที โดย “ลูกค้า” จะได้รับข้อความเตือนเมื่อมี “ผู้ดูแล” แสดงความสนใจงานที่ “ลูกค้า” ลงประกาศผ่าน “platform ใส่ใจ” 

 3. “ลูกค้า” สามารถค้นหา “ผู้ดูแล” โดยระบุประเภทบริการ วันและเวลาที่ต้องการใช้บริการและคุณสมบัติของ “ผู้ดูแล” ที่ต้องการบน “platform ใส่ใจ” 

 4. “platform ใส่ใจ” จะแสดงผลการค้นหา “ผู้ดูแล” ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ “ลูกค้า” ต้องการ ผลการค้นหาประกอบด้วยรายชื่อ “ผู้ดูแล” พร้อมข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม(ถ้ามี) การประเมินความพึงพอใจจาก “ลูกค้า” รายที่เคยใช้บริการ(ถ้ามี) โดยเลือกดูประวัติผู้ให้บริการพร้อมข้อมูลประวัติการทำงานและรีวิวจาก “ลูกค้า” ที่เคยใช้บริการ

 5. “ลูกค้า” เลือก “ผู้ดูแล” ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ 

 6. เพื่อยืนยันการจอง “ลูกค้า” ต้องชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน “platform ใส่ใจ” ก่อนรับบริการ

 7. “ลูกค้า” รับทราบและตกลงว่า "ใส่ใจ" ไม่มีหน้าที่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมหรือดูแล เวลา วิธีการ ลักษณะหรือวิธีการในการดำเนินงานตามความประสงค์ของ “ลูกค้า” รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์ หน้าที่ ชั่วโมงหรือความรับผิดชอบของ “ผู้ดูแล” ใด ๆ “ลูกค้า” มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการควบคุมและการกำกับดูแลดังกล่าว และการเจรจาและการจัดการทั้งหมดดังกล่าวโดยตรงกับ “ผู้ดูแล”

 

3. กฎระเบียบในการใช้ “แพลตฟอร์ม ใส่ใจ”

 1. “ลูกค้า” จะต้องใช้ “platform ใส่ใจ” ในการจอง “ผู้ดูแล” เท่านั้น มิใช่หาผลประโยชน์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ใส่ใจ” 
 2. “ลูกค้า” จะต้องปฏิบัติต่อผู้ดูแลอย่างสุภาพ และให้เกียรติ  
 3. “ลูกค้า” ไม่สามารถติดต่อ “ผู้ดูแล” โดยตรงโดยไม่ผ่าน “platform ใส่ใจ” หากพบเจอ "ใส่ใจ" มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่ "ใส่ใจ" เห็นสมควร
 4. “ลูกค้า” สามารถใช้ “platform ใส่ใจ” เป็นช่องทางในการลงประกาศหา “ผู้ดูแล” โดย “ใส่ใจ” อนุญาตให้ใช้ข้อความในการประกาศหา “ผู้ดูแล” มีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย ประเภทของงาน ลักษณะงาน และคุณสมบัติของ “ผู้ดูแล” ที่ “ลูกค้า” ต้องการเท่านั้น ไม่อัปโหลดเนื้อหาข้อความที่ส่อถึงสิ่งลามกอนาจาร เนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
 5. “ลูกค้า” ต้องใช้ “platform ใส่ใจ” ในทางที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 6. “ลูกค้า” สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้อย่างอิสระหลังจากได้รับการปฏิบัติงานจาก “ผู้ดูแล” แต่ควรใช้คำพูดที่เหมาะสม ไม่วิจารณ์หรือดูหมิ่น “ผู้ดูแล” อันก่อให้เกิดความเสียหาย
 7. “ลูกค้า” ไม่สามารถใช้ “platform ใส่ใจ” ในการรวบรวมรายชื่อ “ผู้ดูแล” รวมถึงช่องทางการติดต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ใส่ใจ” 
 8. “ลูกค้า” ไม่สามารถดัดแปลง แก้ไข แฮ็ค หรือแทรกแซง “platform ใส่ใจ” หากพบเจอเราจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
 9. “ลูกค้า” ไม่สามารถลบหรือแก้ไขตราสัญลักษณ์ของบริษัทซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

 

4. การตรวจสอบประวัติ “ผู้ดูแล”

“ลูกค้า” สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของ “ผู้ดูแล” บน “platform ใส่ใจ” 

ข้อพึงระวัง :

 1. “ลูกค้า” ควรตรวจสอบข้อมูล ประวัติส่วนตัว คุณสมบัติ ประวัติการทำงานของ “ผู้ดูแล” อย่างละเอียด
 2. “ลูกค้า” ควรตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของ “ผู้ดูแล” อีกครั้งก่อนที่จะทำการจอง 
 3. “ใส่ใจ” จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ของ “ผู้ดูแล”
 4. “ใส่ใจ” จะไม่แทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่าง “ลูกค้า” และ “ผู้ดูแล” “ใส่ใจ” เป็นเพียง platform สำหรับการจ้าง “ผู้ดูแล” เท่านั้น “ใส่ใจ” จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ระหว่าง “ลูกค้า” และ “ผู้ดูแล”

 

5. ค่าธรรมเนียม

“ใส่ใจ” มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการลงทะเบียนใช้งาน platform “ใส่ใจ” 

 

6. การรักษาความลับ

ข้อมูลทั้งหมดของ “ลูกค้า” ที่ให้ไว้กับ “ใส่ใจ” “เรา” จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างดีและเป็นความลับ และในส่วนของ “ลูกค้า” นั้นจะต้องเก็บข้อมูลของทาง “ใส่ใจ”ไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

 

7. การยกเลิกงาน

 1. หาก “ลูกค้า” ต้องการยกเลิกการจอง “ลูกค้า” ต้องแจ้งยกเลิกไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงาน “ใส่ใจ” จะดำเนินการคืนเงินส่วนค่าบริการที่ชำระไว้หลังหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 4% 

 2.  “ใส่ใจ” ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่ “ลูกค้า” ทำการยกเลิกการจองต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มงาน

 

8. การยุติข้อตกลง

ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยุติลงโดย “ลูกค้า” หรือ “ใส่ใจ” ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

1. “ใส่ใจ” อาจยุติข้อตกลง หาก “ใส่ใจ” พิจารณาโดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์แล้วพบว่า “ลูกค้า” ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • การไม่ซื่อสัตย์และให้ข้อมูลกับ “ใส่ใจ” ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • หากเราได้รับการแจ้งจาก “ผู้ดูแล” ว่าด้วยเรื่องการคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา การทำร้ายร่างกาย หรือการคุกคามทางเพศ จะถือว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงทันที
 • หาก “ลูกค้า” ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา จะถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาทันที
 • กระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 • ละเมิดกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ตกลงกันไว้

 

9. เงื่อนไขและข้อกำหนด

“ลูกค้า” ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ "ใส่ใจ" หาก “ลูกค้า” ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือคำรับรองข้อใด “ลูกค้า”ตกลงและยอมรับว่า "ใส่ใจ" มีสิทธิ์ดำเนินการใด ๆ ตามที่ "ใส่ใจ" เห็นสมควร เงื่อนไขและข้อกำหนดมีดังนี้:

 1. “ลูกค้า” ขอรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนบน “platform ใส่ใจ” เป็นความจริง 
 2. “ลูกค้า” ยินดีมอบหลักฐานยืนยันตน หรือเอกสารอื่น ๆ หากทาง “ใส่ใจ” ร้องขออย่างสมเหตุสมผล
 3. “ลูกค้า” รับทราบว่า “platform ใส่ใจ” เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับว่าจ้าง “ผู้ดูแล” ที่ให้บริการด้านการดูแลดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนพิเศษ/ติวเตอร์ แม่บ้าน คนขับรถและพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดหางานให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะทำงานในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานฯ 
 4. “ลูกค้า” ยอมรับว่า “ผู้ดูแล” ที่อยู่บน “platform ใส่ใจ” มิใช่ลูกจ้างของ “ใส่ใจ” แต่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการอิสระที่ใช้ “platform ใส่ใจ” ในการให้บริการงานด้านการดูแล
 5. “ลูกค้า” รับทราบและยอมรับข้อตกลงว่า “ใส่ใจ” จะไม่ควบคุมหรือดูแล เวลา วิธีการ ลักษณะหรือวิธีการในการดำเนินงานตามความประสงค์ของ “ลูกค้า” รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์ หน้าที่ ชั่วโมงหรือความรับผิดชอบของ “ผู้ดูแล” ใด ๆ “ลูกค้า”มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการควบคุมและการกำกับดูแลดังกล่าว และการเจรจาและการจัดการทั้งหมดดังกล่าวโดยตรงกับ “ผู้ดูแล”
  หากเกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้ดูแล” “ลูกค้า”จะต้องดำเนินการกับ “ผู้ดูแล” โดยตรง โดย”ใส่ใจ”จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก “platform ใส่ใจ” เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์ที่เชื่อมให้ “ลูกค้า” พบกับ “ผู้ดูแล”เท่านั้น
 6. หากเกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้ดูแล” “ลูกค้า”จะต้องดำเนินการกับ “ผู้ดูแล” โดยตรง โดย”ใส่ใจ”จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจาก “platform ใส่ใจ” เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์ที่เชื่อมให้ “ลูกค้า” พบกับ “ผู้ดูแล”เท่านั้น
 7. “ลูกค้า” ยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากตัว “ลูกค้า”เอง หรือจากฝ่ายอื่น ๆ ที่มีผลมาจากการละเมิดข้อตกลงของ “ลูกค้า”
 8. ในกรณีที่ “ลูกค้า” ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือมีการใช้งาน “platform ใส่ใจ” ที่ไม่ตรงต่อวัตถุประสงค์การใช้งานและทำให้เกิดความเสียหายแก่ “ใส่ใจ” นั้น “ลูกค้า” ตกลงและยอมรับที่จะชดใช้ตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แก่ “ใส่ใจ” รวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดี
 9. “ลูกค้า” รับรองว่าหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับ “ใส่ใจ” เป็นกรรมสิทธิ์ของ“ลูกค้า”  ทั้งนี้ หากเกิดความเสียหายใด ๆ กับหมายเลขดังกล่าว “ลูกค้า” ยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดย “ใส่ใจ” ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ประการใด นอกจากนี้ “ลูกค้า”  มีหน้าที่แจ้งต่อ “ใส่ใจ” เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกรรมสิทธิ์ในหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามวิธีปฏิบัติที่ “ใส่ใจ” กำหนด
 10. “ลูกค้า” ยินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสารจาก “ใส่ใจ” ทางข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่, LINE แอปพลิเคชัน, และอีเมล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เมื่อสมัครใช้บริการ หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง เว้นแต่ “ลูกค้า” แจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2565