ข้อตกลง - ลูกค้า

ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณ ("คุณ" “ลูกค้า” หรือ "ผู้รับบริการ") และ บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด ("SAIJAI" หรือ "เรา") เกี่ยวกับการใช้บริการ “platform SAIJAI” ของ SAIJAI และบริการของ SAIJAI

SAIJAI มีฐานะเป็นตัวกลางตลาดออนไลน์ (Online Marketplace) ที่ให้บริการเชื่อมต่อระหว่าง ลูกค้า และ ผู้ให้บริการ ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ติวเตอร์ ทำความสะอาด/แม่บ้าน คนขับรถ บริการด้านความงาม ช่างซ่อมบำรุง และดูแลสัตว์เลี้ยง ผ่านทางเว็บไซต์ www.saijai.io แอปพลิเคชันและช่องทางอื่นๆ ซึ่งอาจมีการแก้ไข ย้าย และ/หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้ความสะดวกในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ รวมถึงบริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) การบำรุงรักษา การบริหารข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการบริการระหว่างผู้ใช้ การประมวลผลการชำระเงิน และประสานงานกับลูกค้าและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้น ๆ  ไม่มีลักษณะเป็นการจัดหางานให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะทำงานในฐานะลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ให้บริการหรือลูกค้า

ลูกค้าเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ในฐานะนายจ้างอิสระและประสงค์จะจ้างงานกับผู้ให้บริการในเนื้อหาบริการผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ในการใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้ารับทราบ เข้าใจและยอมรับว่า การลงทะเบียนหรือใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และนโยบายอื่นใดบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ทั้งหมด

SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ("ข้อตกลง") การแก้ไขข้อตกลงนี้จะกลายเป็นมีผลบังคับและมีผลผูกพันกับลูกค้าไม่ว่าจะโพสต์ในที่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว หากลูกค้าลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ต่อไป ลูกค้าจะถูกผูกมัดตามข้อกำหนดปัจจุบันของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับและผูกมัดคู่สัญญาเมื่อลูกค้า “ลงทะเบียน”, “เข้าสู่ระบบ”, “ยอมรับ” หรือมิฉะนั้น หมายความว่าลูกค้ายืนยันว่าจะใช้บริการของเราผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะไม่ใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI 

เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่น คำและสำนวนที่กำหนดไว้ด้านล่างจะมีความหมายต่อไปนี้ และสำนวนที่สืบเนื่องจะมีความหมายที่สอดคล้องกัน:

“SAIJAI” หมายถึง บริษัท บ้านใส่ใจ จำกัด (“ใส่ใจ” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

“ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าที่สั่งซื้อและซื้อบริการหรือทำข้อตกลงการบริการผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง (“ลูกค้า” “คุณ” หรือ “ของคุณ”)

“แพลตฟอร์ม SAIJAI” หมายถึง www.saijai.io และเว็บไซต์อื่น ๆ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือพอร์ทัล (Portal) ที่ SAIJAI เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดย SAIJAI ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริการ แต่ไม่รวมถึงและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหาก ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์และบริการดังกล่าวต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และบริการนั้น ๆ โดยผู้ใช้เว็บไซต์และบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล/หรือเอกสารการบริการที่เกี่ยวข้องได้ในเว็บไซต์และ/หรือภายในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

"บริการ" หมายถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอบนแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือช่องทางอื่น ๆ และได้รับการอนุมัติจาก SAIJAI ตามที่แสดงอยู่ในเนื้อหาบริการ

“ผู้ให้บริการ” หมายถึงผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการแสวงหาและให้บริการแก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI และได้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI

“ข้อตกลงการบริการ” หมายถึงข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ทำขึ้นโดยและระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเพื่อมีส่วนร่วมและส่งมอบการดำเนินการของบริการตามข้อเสนอและคำสั่งผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI

“เนื้อหาบริการ” หมายถึงเครื่องมือบนเว็บหรือบริการเว็บหรืออินเทอร์เฟซ (interfaces) อื่น ๆ ที่ SAIJAI ให้ลูกค้าและผู้ให้บริการสามารถใช้เพื่อจัดการการตั้งค่า เนื้อหา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม SAIJAI และรวมถึงข้อกำหนดรายการการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

“การเรียกร้อง” หมายถึงการกระทำใด ๆ ที่คาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ ทั้งถูกกล่าวหาหรือเกิดขึ้นจริง สาเหตุของการกระทำ (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือความรับผิดที่เข้มงวดและไม่ว่าจะในกฎหมายหรืออย่างอื่น) การเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการทางกฎหมาย การบริหารหรืออื่น ๆ หรือการดำเนินคดี; 

“ความเสียหาย” หมายถึงความเสียหายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัด, โดยตรง, ผลสืบเนื่อง เศรษฐกิจและการลงโทษ) การลงโทษ, การชำระเงิน, การยุติข้อพิพาท, การเบิกจ่าย การตัดสิน ความรับผิด ความสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียรายได้หรือกำไร) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะสะสม เบ็ดเสร็จ บังเอิญ หรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความและค่าใช้จ่าย (ไม่ว่าจะนำมาซึ่งความเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม)

“คำสั่งซื้อ” หมายถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อซื้อบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง

“ข้อมูลการทำธุรกรรม” หมายถึงข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าและข้อมูลการชำระเงินของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อลูกค้าและผู้ให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 

1. ลูกค้ารับประกันและตกลงว่า;

1.1 ในกรณีของบุคคลธรรมดา คุณบรรลุนิติภาวะแล้วที่จะเข้าทำข้อตกลงที่มีผลผูกพัน หรือหากคุณลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและผูกมัดนิติบุคคลนั้นกับข้อตกลงนี้

1.2 ลูกค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI และซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ นโยบายที่มีอยู่และเพิ่มเติมที่บังคับใช้ของ SAIJAI และกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทาง นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

1.3 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าจะตรวจสอบ และร้องขอใบอนุญาตที่จำเป็น ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ ประกันภัย การลงทะเบียน และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจ้างผู้ให้บริการตาม กฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด และลูกค้าจะกระทำการโดยสุจริตต่อผู้ให้บริการตามคำสั่งและข้อกำหนดของลูกค้า และเป็นไปตามมาตรฐานด้านการดูแล

1.4 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและตัดสินใจด้วยตัวเอง ในการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ การตัดสินใจใช้บริการเป็นการยอมรับข้อตกลงการบริการโดยตรงระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบข้อตกลงการบริการระหว่างพวกเขาด้วยตัวเอง SAIJAI ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงการบริการนั้น SAIJAI จะไม่รับผิดชอบและไม่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเมิด และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ SAIJAI ให้บริการเสริมที่สนับสนุนการจัดการข้อตกลงบริการ เช่น การประมวลผลการชำระเงินและการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท

1.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า SAIJAI ไม่ใช่นายจ้างหรือเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ และยังไม่เป็นผู้จัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน

 

2. ขั้นตอนการใช้ Platform SAIJAI

2.1 ลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนแพลตฟอร์ม SAIJAI ให้เสร็จสิ้นเพื่อสร้างบัญชีโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและเลือกยืนยันตัวตนทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ("บัญชี") เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การมีส่วนร่วมในการให้บริการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเสมอ และต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้ทันเวลาเพื่อรักษาความถูกต้องและความสมบูรณ์ การใช้ platform SAIJAI ผ่านบัญชีของคุณจะถือว่าคุณใช้งานอยู่ SAIJAI มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้เราผ่านบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถโอนและไม่สามารถมอบหมายบัญชีของคุณให้ผู้อื่นได้

2.2 ลูกค้ารับประกันว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI เป็นหมายเลขของคุณเองและลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ SAIJAI ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนตามแนวทางปฏิบัติ SAIJAI ที่กำหนด

ลูกค้าตกลงที่จะรับข้อมูลจาก SAIJAI ทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน LINE และอีเมลตามรายละเอียดที่ระบุเมื่อสมัครใช้บริการหรือมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ลูกค้าสามารถขอยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าวได้

2.3 หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น และ SAIJAI ยอมรับการลงทะเบียนของลูกค้าเพื่อใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อลงโฆษณา เพื่อค้นหา "ผู้ให้บริการ" SAIJAI อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำคำสั่งซื้อบริการไปยังผู้ให้บริการ

ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับแพลตฟอร์ม SAIJAI นั้นถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิดและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือผู้ให้บริการไม่มีรหัสที่เป็นอันตรายหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างความเสียหาย หรือลดความสามารถในลักษณะใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน หรือรหัส

ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการโพสต์ของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเลือกปฏิบัติ เป็นการบุกรุกสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ/หรือสะท้อนให้เห็นอย่างไม่พึงปรารถนาบนแพลตฟอร์ม SAIJAI การละเมิดใด ๆ เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณเอง SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงแง่มุมใด ๆ ของแพลตฟอร์ม SAIJAI และอาจหยุดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม SAIJAI ของลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2.4 ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ให้บริการแสดงความสนใจในงานที่ลูกค้าลงประกาศผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI

2.5 ลูกค้าสามารถค้นหาผู้ให้บริการโดยระบุประเภทบริการ วันที่ และเวลา ที่ต้องการรับบริการและคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ต้องการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI 

ระหว่างการใช้งานแพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI 

1) แพลตฟอร์มSAIJAI จะแสดงผลการค้นหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ผลการค้นหา ได้แก่ รายชื่อผู้ให้บริการพร้อมข้อมูลโปรไฟล์ ประวัติการทำงาน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี) การประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าที่ใช้บริการ (ถ้ามี) โดยเลือกดูประวัติ “ผู้ให้บริการ” พร้อมข้อมูลประวัติการทำงานและ รีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

2) ข้อมูลผู้ให้บริการทั้งหมดหรือข้อมูลประวัติและความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ที่มาจากผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายนั้น ๆ ด้วยตนเอง SAIJAI ไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ไม่ทำให้เข้าใจผิด ไม่หลอกลวง ไม่เป็นอันตราย หรือได้รับอนุญาตจากข้อมูลดังกล่าว การฉ้อโกงหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่งต่อหรือทำให้พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ SAIJAI ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดของตนแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ให้ไว้

2.6 หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อบริการและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI แล้ว คุณจะได้รับหรือรับการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ

2.7 ลูกค้ารับทราบ เข้าใจ และตกลงว่า:

1) SAIJAI จะไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการบริการและ/หรือบริการของผู้ให้บริการสำหรับการกระทำหรือการละเว้นโดยลูกค้าหรือผู้ให้บริการ SAIJAI ไม่ใช่คู่สัญญาในความสัมพันธ์หรือข้อตกลงการบริการระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยไม่มีข้อจำกัด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ:

i รับรองความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลลูกค้า;

ii กำหนดความเหมาะสมของผู้ให้บริการสำหรับข้อตกลงการบริการ (เช่น การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การตรวจสอบประวัติ หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกัน)

iii การเจรจาตกลงและดำเนินการข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงการบริการ

iv การชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้สำหรับการสั่งซื้อและบริการของผู้ให้บริการ

2) SAIJAI ไม่ได้กำกับดูแล สั่งการ หรือควบคุมผู้ให้บริการหรือบริการของผู้ให้บริการแต่อย่างใด ไม่กำหนดมาตรฐานคุณภาพหรือกำหนดเวลาสิ้นสุดบริการของผู้ให้บริการ และไม่ได้กำหนดประสิทธิภาพ วิธีการ หรือกระบวนการที่ผู้ให้บริการใช้ในการดำเนินการบริการ คำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดถูกกำหนดโดยลูกค้าด้วยความเข้าใจและการพิจารณาของคุณเอง และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินและเลือกผู้ให้บริการที่มีศักยภาพเหมาะกับวัตถุประสงค์การให้บริการด้วยตัวคุณเอง SAIJAI ไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อตกลงในการให้บริการ

3) ลูกค้าและผู้ให้บริการมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะให้บริการเมื่อใดและหรือไม่ รวมถึงวันทำงานและระยะเวลาในการทำงาน SAIJAI ไม่ได้กำหนดหรือควบคุมราคา ชั่วโมงทำงาน ตารางการทำงาน สถานที่ทำงาน หรืออีกนัยหนึ่ง SAIJAI ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะในการกำหนดลักษณะและจำนวนของค่าตอบแทนใด ๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บโดยหรือจ่ายให้กับผู้ให้บริการสำหรับงานที่ทำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงการบริการถูกกำหนดโดยคุณและผู้ให้บริการตามดุลยพินิจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คุณและผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบและผูกพันภายใต้ข้อตกลงการบริการด้วยตัวคุณเอง

2.8 ปัญหาของลูกค้า

1) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดการปัญหาการบริการลูกค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการ SAIJAI จะไม่รับผิดชอบในการจัดการปัญหาการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม SAIJAI จะอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือลูกค้า โดยติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อจัดการกับปัญหาการบริการลูกค้า หากผู้ให้บริการไม่จัดการปัญหาการบริการลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อตกลงการบริการและกฎหมายที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโดยตรง

2) สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการภายใต้ข้อตกลงการบริการ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า SAIJAI ไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว และ SAIJAI จะไม่และไม่ได้มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือข้อพิพาทใดๆ สำหรับข้อพิพาทดังกล่าว

2.9 แพลตฟอร์ม SAIJAI อนุญาตให้ลูกค้าและผู้ให้บริการให้คะแนนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการหรือประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ และอาจโพสต์การให้คะแนนหรือความคิดเห็นใดๆ บนแพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อแสดงต่อสาธารณะ ลูกค้าเข้าใจว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกอาจจัดตั้งขึ้น อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับบทแสดงความคิดเห็นคุณ หาก SAIJAI ตรวจพบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง SAIJAI จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการตรวจสอบใดๆ หรือความคิดเห็นที่โพสต์หรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม SAIJAI โดยลูกค้าและผู้ให้บริการ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย

3. กฏระเบียบการใช้ “SAIJAI Platform”

3.1 ลูกค้าจะใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อจองผู้ให้บริการเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SAIJAI

3.2 ลูกค้าต้องปฏิบัติต่อผู้ให้บริการด้วยความเคารพและให้เกียรติ

3.3 ลูกค้าจะต้องไม่ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงโดยไม่ผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI หากพบ SAIJAI มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆ ที่ SAIJAI เห็นสมควร

3.4 ลูกค้าไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการรวมถึงช่องทางการติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SAIJAI

3.5 ลูกค้าไม่สามารถแก้ไข แฮ็ก(Hack) หรือแทรกแซงแพลตฟอร์มที่ SAIJAI ได้ หากพบเราจะดำเนินการทางกฎหมาย

3.6 ลูกค้าไม่สามารถลบหรือแก้ไขโลโก้ SAIJAI ซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

4. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

4.1 SAIJAI ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการลงทะเบียนสำหรับแพลตฟอร์ม SAIJAI

4.2 โดยการใช้และสั่งซื้อบริการตามที่เสนอผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราสนับสนุน เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ SAIJAI จะแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการบริการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและข้อกำหนดของลูกค้า

4.3 จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระให้กับSAIJAI ภายใต้ข้อตกลงนี้จะจ่ายให้เราโดยไม่มีการหักลดหย่อนหรือการเรียกร้องแย้ง และไม่มีการหักหรือหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระตามที่กฎหมายกำหนด หากกฎหมายกำหนดให้หัก ณ ที่จ่าย ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด คำนวณ รวบรวมรายงาน และส่งแบบฟอร์มการหักภาษี ณ ที่จ่าย SAIJAI ที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง หากลูกค้าผิดนัดในการคำนวณ รวบรวม และนำส่งการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและผูกพันกับหน่วยงานด้านภาษีที่เหมาะสม และลูกค้าจะไม่เรียกเก็บเงินคืน SAIJAI จำนวนเงินดังกล่าว

4.4 ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายนั้นไม่รวมภาษีทางอ้อม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเป็นอย่างอื่น SAIJAI อาจเรียกเก็บเงินและลูกค้าจะชำระภาษีทางอ้อมที่เกี่ยวข้องซึ่ง SAIJAI มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บจากลูกค้า ลูกค้าจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ SAIJAI ตามความจำเป็นตามสมควรเพื่อพิจารณาว่า SAIJAI มีหน้าที่ในการเก็บภาษีทางอ้อมจากลูกค้าหรือไม่ SAIJAI จะไม่เก็บ และลูกค้าจะไม่จ่ายภาษีทางอ้อมใดๆ ที่คุณส่งใบรับรองการยกเว้นที่กรอกอย่างถูกต้องหรือใบรับรองการอนุญาตให้ชำระเงินโดยตรงที่ SAIJAI อาจเรียกร้องการยกเว้นที่มีอยู่จากภาษีทางอ้อมดังกล่าว

4.5 ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในนโยบายการยกเลิกของ SAIJAI การคืนเงินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจะพิจารณาตามดุลยพินิจของ SAIJAI แต่เพียงผู้เดียว

4.6 วิธีการชำระเงิน

1) ชำระเงินได้ด้วยวิธีที่กำหนดโดย SAIJAI

2) การประมวลผลการชำระเงินหรือเครดิต ตามความเหมาะสม โดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ประมวลผลการชำระเงินและผู้ออกบัตรของลูกค้า นอกเหนือจากนโยบายของ SAIJAI SAIJAI จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของผู้ประมวลผลการชำระเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ SAIJAI จะได้รับรายละเอียดธุรกรรมบางอย่าง ซึ่ง SAIJAI จะใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

3) หากลูกค้าชำระเงินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ลูกค้าต้องจัดเตรียมใบเสร็จการโอนเงินหรือการอ้างอิงธุรกรรมการชำระเงินของ SAIJAI เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

4) โดยการชำระเงินด้วยวิธีการใด ๆ SAIJAI จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อลูกค้าที่เกิดจากข้อมูลการชำระเงินที่ป้อนโดยลูกค้าหรือการโอนเงินที่ผิดโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของลูกค้า SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินบางวิธีอย่างถูกต้องหรือไม่ และอาจระงับการทำธุรกรรมจนกว่าการอนุญาตดังกล่าวจะได้รับการยืนยันหรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ไม่มีการยืนยันดังกล่าว

5. การยกเลิกงาน

5.1 ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองใดๆ สำหรับบริการที่สั่งซื้อผ่านไซต์ โดยแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย SAIJAI จะดำเนินการคืนเงินค่าบริการหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 20%

5.2 SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย

5.3 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการจองสำหรับบริการที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม 20% ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลง การจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย

5.4 SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการคืนเงินทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงคำขอโดยลูกค้าตามดุลยพินิจของ SAIJAI แต่เพียงผู้เดียวโดยใช้วิธีการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับนโยบายการยกเลิกของ SAIJAI 

SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายการยกเลิกได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตน หาก SAIJAI ยอมรับหรือปฏิเสธคำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ลูกค้าจะได้รับแจ้งผ่านแพลตฟอร์ม SAIJAI หรือช่องทางอื่นของ SAIJAI ในกรณีของการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้องในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้กับ SAIJAI

6. สมาชิก SAIJAI FAMILY MEMBERSHIP

6.1 เงื่อนไขการสมัคร SAIJAI FAMILY MEMBERSHIP โดยชำระค่าแรกเข้า 500 บาท และขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก 1 คน ต่อ 1 สมาชิก คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://pointspot.co/@SAIJAI_Homecare โดยมีขั้นตอนดังนี้

i หลังจากตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครแล้ว ทีมงานของเราจะส่งอีเมลหรือ SMS เพื่อยืนยันการสมัครของคุณ

ii SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

iii สมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดย Baan SAIJAI Co., Ltd.

6.2 เงื่อนไขการใช้บัตร SAIJAI FAMILY MEMBERSHIP

i SAIJAI FAMILY MEMBERSHIP เป็นของ Baan SAIJAI Co., Ltd.

ii ใช้บัตรนี้ในการซื้อสินค้า/บริการตามที่ SAIJAI กำหนดบนแพลตฟอร์ม SAIJAI และ/หรือร้านค้าที่ร่วมรายการ

iii กรุณาแสดงบัตรของคุณก่อนใช้บริการกับพนักงานทุกครั้งเพื่อรวบรวมหรือแลกคะแนน หรือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเก็บคะแนน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

iv การ์ดใบนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับธุรกิจหรือธุรกิจใดๆ

v การ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายบางรายการตามที่ SAIJAI ได้กำหนดไว้

vi บัตรไม่มีวันหมดอายุจนกว่า SAIJAI จะยกเลิก

vii สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ https://pointspot.co/@SAIJAI_Homecare

viii SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.3 เงื่อนไขการสะสมคะแนน สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้โดยใช้บริการและ/หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Baan SAIJAI Co., Ltd. ดังต่อไปนี้

i แนะนำเพื่อนเยี่ยมชมและใช้แพลตฟอร์ม SAIJAI รับ 3 คะแนนทันที

ii ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม SAIJAI ทุก 500 บาท รับ 1 คะแนน

iii ทำแบบประเมินหลังรับบริการ รับ 1 คะแนน

iv แชร์ประสบการณ์รีวิวการใช