ทีมงานของเรา

Saijai Saijai
บิล บาร์เน็ต
ผู้ร่วมก่อตั้ง
Saijai Saijai
วิโอน่า จาง
กรรมการและผู้รวมก่อตั้ง
Saijai Saijai
เล็ก ศิริลักษณ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Saijai Saijai
จา รักขมน
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
Saijai Saijai
ทราย นฤมล
เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
Saijai
แป้ง ภัทราพร
SAIJAI แคร์
Saijai
นุ๊ก ณัฐฐินันท์
SAIJAI แคร์
SaiJai - Our Team