การยกเลิกการจองและการคืนเงิน

ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจองที่ได้ชำระค่าบริการไว้แล้ว หากคุณทำการยกเลิกผ่านแพลตฟอร์ม “ใส่ใจ” ก่อนถึงเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

คุณจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าบริการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกในอัตรา 4% ภายใน 15 วันทำการ


เราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณีที่คุณทำการยกเลิกการจองต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย