การยกเลิกการจองและการคืนเงิน

ในกรณีที่คุณมีความจำเป็นต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่ได้ชำระค่าบริการไว้แล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ยกเลิก

  • แจ้งการยกเลิกกับ SAIJAI มากกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลานัดหมาย เราจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก ในอัตราร้อยละ 20 จากค่าบริการที่ชำระไว้
  • SAIJAI ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณีที่คุณทำการยกเลิกการจองต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย

 

เปลี่ยนแปลง

  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้และไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง หากแจ้ง SAIJAI อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย
  • ในกรณีที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โดยแจ้ง SAIJAI น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดหมาย จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง  ในอัตราร้อยละ 20 จากค่าบริการที่ชำระไว้